Likemannsarbeide

Et forsøk på å finne ut av hva det  er.

.

Bakgrunn:

NOU 1998:18

 

 

Eksempel:

Norsk Thyreoideaforbund har Likemannsarbeide. 

Hva er det? 

Vi har fått hefter fra Sosialdepartementet, "å være i samme Båt", om likemannsarbeide i funksjonshemmedes organisasjoner. (51 sider)

NTF er medlem i paraplyorganisasjonen FFO, og FO. Der er forbindelsen til dette heftet.

Å arrangere kurs i likemannsarbeide utløser penger til kurset fra FFO.

Vel, da er vi et skritt nærmere.

Prøver å finne bakgrunnen og historien til likemannsarbeide.

Bak i heftet står det en del litteraturforslag. 12 bøker/hefter.

37 organisasjoner er listet opp med at de har utarbeidet materiale for likemannsarbeide.

Her er ADHD-foreningens beskrivelse av likemann. "En likemann kan hjelpe deg med :
- Gi råd, informasjon og veilede om forskjellige rettigheter
- Være samtalepartner, aktiv lytter, vise forståelse og bygge opp tillit
- Sortere informasjon og foreslå handlingsplan
- Gi hjelp til selvhjelp og motivere til egen innsats

En likemann skal ikke:
- Gå inn som problemløser i konfliktsituasjoner, verken i familien eller overfor hjelpeapparatet
- Ikke ordne opp for andre
- Ikke yte hjelp som faglært

Et av målene med likemannsarbeidet er at flest mulig skal få hjelp av andre som har lignende erfaringer på godt og vondt."


Nytt: Merk at det i tillegg kan være trening og trim, turgåing, slik som stavgåing eller bare tur, livsstilendringskurs slik som røykestopp og kosthold.

 

Lovhjemmel, NOUer, bakgrunn:

For en bakgrunn om diverse ordninger eller lover, leter man best etter en eller flere NOU-er om emnet. 
Disse er lagt ut på www.odin.dep.no

Ved søk på Odin.dep sine nettsider finner man mange treff. 

Jeg fant en NOU som heter Det er  bruk for alle  Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. NOU 1998/18.

Tips: Fremgangsmåten er forresten at man taster inn site:odin.dep.no likemann i søkefeltet og den søker bare på odin.dep.no .
Dokumentene kan være veldig lange, så det kan være lurt å sette inn søkeordet, her likemann i søkefeltet og søke i google (google toolbar funker bra til sånt) og trykke på linken I hurtigbuffer. Da ser man etter søkeordet utehevet i en farge. 

Jeg fant NOU 1998:18

Her er noe om historien: 

"Likemannsarbeid

Siden begynnelsen av 1990-årene har likemannsarbeid blitt definert som

«organisert samhandling ... mellom mennesker som er i samme båt, og .... som har som mål at erfaringer skal utveksles på en måte som partene kan nyttiggjøre seg i sin hverdag»

(Olsen, B C R og Rossholt, N: Å være i samme båt ... likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner», en veileder utgitt av Sosial- og helsedepartementet.)

På mange måter kan likemannsarbeid beskrives som hovedporten til brukerorganisasjonene. Begrepet «likemann» ble introdusert av regjeringen da det ble opprettet en ny tilskuddspost til arbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner i 1989. Ordet «likemannsarbeid» beskriver aktiviteten som er selve bærebjelken i funksjonshemmedes organisasjoner. Likemannstradisjonene går tilbake til organisasjonenes opprinnelse, og grunnleggende er kontakten med andre som har samme sykdom, diagnose og felles erfaringer med behandlingsapparatet. Sentralt står det å treffe andre som er «i samme båt».

Likemannsaktiviteter lar seg ikke enkelt kategorisere. Spennvidden i aktivitetene gjenspeiler tilpasning til konkrete behov skapt av et meget stort antall spesifikke og forskjelligartede funksjonshemninger. Akkurat som funksjonshemmedes organisasjoner er et konglomerat av ulike organisasjonstyper, er likemannsaktiviteten et uensartet mangfold. Kursene er oftest sentralt initiert, men for de største organisasjonene foregår mye aktivitet også lokalt.

Likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner kan inndeles i fem aktivitetskategorier:

 • Telefonkontakttjeneste
 • Besøkstjeneste
 • Råd- og veiledningstjeneste
 • Selvhjelps- og samtalegrupper
 • Erfaringsutvekslingssamlinger

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons gjennomgang av organisasjonenes søknader om likemannsmidler for 1997 bekreftet langt på vei at denne inndelingen er dekkende

(Kilde: Brukerorganisasjonenes erfaringer med rehabiliteringstjenestene, del III Brukerorganisasjonenes rehabiliteringsvirksomhet, FFOs Skriftsserie 05/98). Likevel syntes det som om én viktig kategori er utelatt, nemlig de likemannsbaserte treningsoppleggene, som dekker alt fra trimgrupper til røykestoppgrupper og kostholdsgrupper. Likemannsbasert livsstilsendring synes å bre om seg i slutten av 1990-årene, så klassifiseringen bør derfor suppleres med en sjette kategori:

 • Likemannstrening og livsstilsendring.

Funksjonshemmedes organisasjoners forebyggende og helsefremmende virksomhet

Drivkraften for mange til å søke til funksjonshemmedes organisasjoner er sannsynligvis å finne i det uforberedte møtet med en vanskelig livssituasjon. Opplæringsvirksomhet i brukerorganisasjonene er et tilbud til den enkelte om hjelp til å mestre livssituasjonen, og et tiltak for å bygge og videreutvikle organisasjonen slik at man kan nå ut til flere. Organisasjonsutviklingens sentrale plass i opplæringsarbeidet gjenspeiles i organisasjonenes aktivitetsønsker som omfatter kurs i

 • Organisasjonsarbeid
 • Organisasjonsutvikling
 • Grunnkurs
 • Videregående kurs
 • Diverse «skoler» (LHL-skolen, NHF-skolen, Astma-skoler, Eksem-skoler osv)
 • Studielederkurs
 • Opplæringskonferanser
 • Nettverksprosjekter
 • Samlinger for ledere på ulike nivåer
 • Kurs for tillitsvalgte

Av de voksenopplæringssøknadene som funksjonshemmedes organisasjoner sendte Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet for 1997 hadde flere en rehabiliteringsrelevant innretning, f eks:

 • Oppsøkende virksomhet (inkludert besøkstjeneste)
 • Sykdomsforløp og mestring
 • Kommunikasjon (for hørselshemmede)
 • Samtalegrupper
 • Brukerkurs (inkludert barn og unge)
 • Kurs for familie og pårørende
 • Veiledningskurs
 • Aktiviseringskurs
 • Attføring
 • Temakurs (etikkseminar, trygderettigheter, osv)"

Det kan altså være så mangt, inkludert opplæringsvirksomhet i brukerorganisasjonen, i organisasjonsarbeid.

-----------------------

Lærings-og Mestingssenteret 

Blefjell Sykehus på Notodden har kurs for pasienter med stoffskiftesykdommer.

Se egen side http://www.blefjellsykehus.no/modules/module_123/proxy.asp?C=58&I=2441&D=2 om hypothyreose, og de har nå et prosjekt om de psykologiske forhold ved sykdommen, også etter adekvat  medisinsk behandling.

Men ikke bare Blefjell, men alle lærings-og mestringssentre kan kontaktes som samarbeidspartnere i likemannsarbeide. Andre steder i landet har de bidratt med veldig rimelige møtelokaler .

Her er deres egen liste:

Hvem kan bruke lærings- og mestringssenteret?
 • Personer med kronisk sykdom og deres pårørende kan benytte senteret, også på kveldstid, til møter, kurs eller likemannsarbeid.
 • Vi inviterer til ulike former for treff med samarbeidsparter rundt temaer innen utvikling av fag og samarbeid.
 • Interesseorganisasjonene er velkomne til å benytte lokalene for sin virksomhet.

Sentralt i prosjektet er Lærings-og Mestringssenteret på Aker Sykehus, Oslo.
http://www.aker-universitetssykehus.no/LMS/ 

De har oversikt over de andre sentrene i Norge, og det er lagt ut liste over tilbud til pasienter.

 

 

Det fins midler å søke om fra Staten.

Man må søke innen 1. September, samt sende inn regnskap og dokumentasjon på hvordan et er brukt, ellers må man tilbakebetale det.

Det fins vanlige likemannsmidler, samt  til arbeids/attføringsarbeide i tillegg.

Her er noe fra 2002 funnet på google: HER, dette er midler til arbeids/attføring.
http://odin.dep.no/filarkiv/156685/2002_ordinart_likemannsarbeid.pdf   pdf med oversikt over hvem som fikk i 2002 og begrunnelser til avslag. Thyreoideaforbundet heter her N. Hypothyreoseforening og er nr 80.